Regulamin wycieczki do ZOO w Warszawie w dniu 06.08.2020 r.

1. CEL WYCIECZKI:
- wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata,
- zapoznanie z warunkami życia zwierząt mieszkających w ZOO,
- kształcenie umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej,
- pogłębienie więzi koleżeńskich,
- integracja dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

2. TERMIN: 06.08.2020 r.
3. MIEJSCE: ZOO w Warszawie
4. ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie

5. PLAN WYCIECZKI:
08:30 - zbiórka i wyjazd spod budynku GOUK,
11:00 - 14:00 ścieżka edukacyjna z ZOOedukatorem,
14:00 - 17:00 czas wolny (m.in. zwiedzanie ZOO, plac zabaw)
ok. godz. 19:00 - powrót do Różana.

6. UCZESTNICTWO:
- wycieczka dla dzieci w wieku 7-15 lat, których Rodzice/Opiekunowie wyrazili zgodę poprzez podpisanie oświadczenia i dokonali wpłaty,
- uczestnictwo w wycieczce płatne w wysokości 10 zł,
- Organizator nie zapewnia posiłku,
- liczba uczestników ograniczona (o zapisie na wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń).

7. SPRAWY RÓŻNE:
- w sprawach różnych nieobjętych regulaminem decyduje Organizator,
- uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminu ustalonego przez Organizatora
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione,
- w przypadku zdarzeń losowych, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki.

8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ UDZIAŁ W WYCIECZCE.
Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do:

- posiadania ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- przestrzegania reżimu sanitarnego (obowiązek posiadania maseczki, chustki lub przyłbicy),
- stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Opiekunów lub Kierownika wycieczki,- ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wycieczki,- postępowania i zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury osobistej i etyki, - informowania Opiekuna lub Kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.


W przypadku złamania przez uczestnika regulaminu, natychmiast zostaną o tym powiadomieni Rodzice/Opiekunowie.
Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiada Rodzic/Opiekun. Dalsze postępowanie będzie zależało od decyzji Organizatora.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj