OŚWIADCZENIE
…………………………………..zamieszkały/a……………………………
(imię i nazwisko) (miejscowość)
wyrażam zgodę na umieszczenie mojego numeru telefonu komórkowego…………………
w bazie sms Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w celu otrzymywania informacji o aktualnych wydarzeniach odbywających się w GOUKw Różanie.
……………………………
(czytelny podpis)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie do realizacji celów statutowych GOUK w Różanie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
___________________________________________________
Różan, dnia………………….
REKRUTACJA NA ZAJĘCIA GOUK 2016/2017 - DOROŚLI
............................................
Imię i nazwisko uczestnika zajęć
……………………………………………
Adres zamieszkania
……………………………………………
Telefon
OŚWIADCZENIE
Deklaruję swoje uczestnictwo w zajęciach:
- Zajęcia taneczne dla Pań z elementami aerobiku
- Koło szachowe MAT
- Podstawy obsługi komputera
- Koło wokalne
- Język angielski
- Nauka gry na instrumentach – klawiszowe
- Nauka gry na instrumentach – dęte
- Nauka gry na gitarze/ perkusji
oraz oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyżej wybranych zajęciach organizowanych przez GOUK w Różanie w roku 2016/2017.
W przypadku nieobecności i nie zgłoszenia tego faktu do sekretariatu GOUK w terminie 24-godzinnym przed planowym rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sytuacji losowych w tym zdrowotnych) zobowiązuję się do uiszczania opłaty w wysokości 10 zł za każdą niezgłoszoną nieobecność na zajęciach zbiorowych oraz 30 zł na zajęciach indywidualnych.
Oświadczam, że zamieszkuję/nie zamieszkuję* w gminie Różan.
 
Różan, dnia......................
……………………………………
Podpis uczestnika zajęć
* Niepotrzebne skreślić
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w celach statutowych GOUK
w Różanie oraz informowanie mnie o aktualnych wydarzeniach w GOUK poprzez system sms na numer/numery podane w niniejszym oświadczeniu.
Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałam(em) poinformowana(y)
o prawie dostępu do treści danych swoich i mojego dziecka oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem moim w celach statutowych GOUK w Różanie.
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.); Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.)
Akceptuję regulamin zajęć organizowanych przez GOUK w Różanie.
 
Różan, dnia.........................
……………………………………
Podpis uczestnika zajęć
* Niepotrzebne skreślić
_________________________________________________
Różan, dnia………………….


REKRUTACJA NA ZAJĘCIA GOUK 2016/2017 - DZIECI

.................................................................................
Imię i nazwisko dziecka
……………………………………………………………………………………
Data urodzenia dziecka
……………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych
……………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania
……………………………………………………………………………………
Telefon rodzica/opiekuna Telefon dziecka

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach:
- Koło wokalne z elementami rytmiki
- Nauka gry na instrumentach – klawiszowe
- Nauka gry na instrumentach – dęte
- Nauka gry na gitarze/perkusji
- Taniec
- Plastyka
- Teatr „Qlturalnie proszę”
- Koło szachowe MAT
- Art. – deco
- Mali odkrywcy
- Grupy Zabawowe

oraz oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w wyżej wybranych zajęciach organizowanych przez GOUK w Różanie w roku szkolnym 2016/2017.
W przypadku nieobecności mojego dziecka i nie zgłoszenia tego faktu do sekretariatu GOUK w terminie 24-godzinnym przed planowym rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sytuacji losowych w tym zdrowotnych) zobowiązuję się do uiszczania opłaty w wysokości 10 zł za każdą niezgłoszoną nieobecność na zajęciach zbiorowych oraz 30 zł na zajęciach indywidualnych.
Oświadczam, że moje dziecko zamieszkuje/nie zamieszkuje * w gminie Różan.
- Zobowiązuję się do dowożenia/przyprowadzania i odbierania bezpośrednio po zajęciach mojego dziecka.
- Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka po skończonych zajęciach.

Różan, dnia.........................

……………………………………
Podpis rodzica/opiekuna/ dziecka
* Niepotrzebne skreślić


OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego* zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w celach statutowych GOUK w Różanie oraz informowanie o aktualnych wydarzeniach w GOUK poprzez system sms na numer/numery podane w niniejszym oświadczeniu.

Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałam(em) poinformowana(y)
o prawie dostępu do treści danych swoich i mojego dziecka oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem moim i mojego dziecka w celach statutowych GOUK w Różanie.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.); Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.)

Akceptuję regulamin zajęć organizowanych przez GOUK w Różanie.

Różan, dnia.........................

……………………………………
Podpis rodzica/opiekuna/ dziecka
* Niepotrzebne skreślić

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj